1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem strony internetowej jest: REAL.DOM S.C. z siedzibą w Wieluniu przy ulicy Reformackiej 9a, posiadającą nr NIP 832 18 20 946.

2. Państwa dane osobowe zostały podane firmie REAL.DOM S.C. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (przez internet, e-mail, telefon, poczta tradycyjna, spotkania bezpośrednie, wszelkie media społecznościowe i inne) w celach handlowych.

3. Firma REAL.DOM S.C. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu

– niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym lub usługowym,

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy REAL.DOM S.C. a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których wyżej mowa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wyżej wymienionych celów dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

5. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom takim jak firmy kurierskie, biura rachunkowe, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi płatnicze, firmy windykacyjne, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie REAL.DOM S.C. oraz wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa.

6. REAL.DOM S.C. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych swoich klientów oraz użytkowników strony internetowej na której się znajdują. Dane te są niezbędne tylko do realizacji złożonego zamówienia, wyceny

Informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

REAL.DOM S.C. UL.REFORMACKA 9A, 98-300 WIELUŃ, NIP 832 18 20 946